IV Premi internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat

Informació

Tindrà la finalitat d’incentivar i promocionar la lectura. Es consideraran àlbums il·lustrats aquells llibres en els quals la història es conte a través de les imatges i dels textos, de manera que tots dos es complementen de forma coherent i harmònica i dirigides a públic infantil. Podran optar al Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres il·lustrades de temàtica lliure, escrites en valencià, castellà o anglès i dirigides a un públic infantil.

L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció ‘Imagina’ del catàleg d’Onada Edicions.

Dotació econòmica:  s’estableix un premi únic de 5.000 €. 

Bases generals

1. L’obra premiada serà publicada durant els 12 mesos posteriors a l’anunci del veredicte, i per a tal efecte es firmaran els respectius contractes d’edició. Els guanyadors autoritzen a l’Ajuntament els drets de reproducció, divulgació pública i edició del llibre, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a, per un període de 10 anys.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

2. L’autor o els autors premiats es comprometen a lliurar l’obra finalitzada dins del mes posterior a l’anunci del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

3. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

Presentació i identificació dels treballs

4. Les obres que opten als premis es trametran al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 – 12580 Benicarló. Tel +34 964 47 00 50). L’enviament es farà amb un SOBRE A que contindrà el treball en suport informàtic dins d’una memòria USB. En l’anvers del sobre
s’especificarà el nom del premi al qual s’opta, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Com a remitent hi constarà el pseudònim i l’adreça de l’autor. El SOBRE B es presentarà tancat dins del sobre A. En l’anvers del sobre s’especificarà el títol de l’obra, el pseudònim
utilitzat i un número de telèfon de contacte; i, a l’interior, hi constarà el document amb les dades personals dels participants, noms i cognoms, l’adreça postal, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica, així com una fotocòpia
del DNI o passaport i una breu nota bibliogràfica.

5. El termini de presentació d’originals s’obri amb la publicació d’aquestes bases i finalitza el 15 de juny de 2017. No s’admetran obres amb registre d’entrada posterior a aquesta data. La decisió del jurat es farà pública en el mes de juliol de 2017. Durant el temps que dure la convocatòria, els participants no podran retirar el projecte.

6. El lliurament dels premis i la presentació de les obres guanyadores tindrà lloc durant durant l’última setmana de setembre i primera d’octubre de 2017.

7. En el cas d’haver-hi una incidència tècnica amb el suport informàtic, l’autor disposarà de 5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comptats a partir de la comunicació per part de l’Ajuntament de Benicarló i seguint els canals que s’indicaran a tal efecte.

8. Els originals no seleccionats es retornaran als autors que ho sol·liciten després del veredicte del jurat a l’adreça postal que figure en el sobre tancat, i a ports deguts. Transcorregut un mes des de la decisió del jurat, els originals no reclamats es destruiran.

9. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Bases específiques

Definició i objecte del concurs

1. El IV Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló vol situar la ciutat de Benicarló com a capital cultural del territori. Així, entenem el fet cultural com un motor de desenvolupament imprescindible. És per això que el Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat neix amb vocació d’excel·lència i, per tant, de projecció nacional, estatal i internacional. A més a més, cal sumar el valor afegit que aporta aquesta modalitat, com ara potenciar el gust dels primers lectors. Es consideraran àlbums il·lustrats, als efectes de les presents bases, aquells llibres en els quals la història es conte a través de les imatges i dels textos, de manera que tots dos es complementen de forma coherent i harmònica i dirigides al públic infantil. La il·lustració ha de tenir un pes específic igual o superior al del text.

Requisits dels participants

2. Podran optar al Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres il·lustrades de temàtica lliure, escrites en valencià, castellà o anglès i dirigides a un públic infantil.

Criteris objectius per a l’atorgament dels premis

3. El premi es concedirà al millor projecte editorial d’àlbum il·lustrat presentat. L’obra no ha d’estar necessàriament finalitzada i haurà de ser proporcional al format 210 mm x 210 mm tancat. L’extensió no ha de ser superior a les 32 pàgines interiors (sense comptar guardes ni cobertes). Les il·lustracions podran ser a doble pàgina (un màxim de 16 il·lustracions). El jurat tindrà present per a la concessió del premi tant l’apartat literari com la qualitat artística de les il·lustracions i l’originalitat i l’adequació del conjunt del projecte.

4. Cada autor o autors hauran de ser propietaris dels drets del text i les imatges per evitar reclamacions de tercers.

5. Els participants hauran de presentar un o més projectes amb les següents característiques:

  •  Un document descrivint en què consisteix el projecte i, si escau, les especificitats tècniques per a l’edició final de l’obra.
  • Una maqueta completa del projecte d’àlbum, que inclourà text i il·lustració.
  • Un mínim de 3 exemples d’il·lustracions completament acabades, on es mostren escenes clau del llibre.
  • Una proposta de guardes.
  • La part literària no haurà de superar els 3.000 caràcters (amb espais inclosos).

Premi

6. S’estableix un premi únic de 5.000 €, en concepte dels drets d’autor, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen. Aquest import es farà efectiu quan l’autor o els autors presenten l’obra acabada
per a la seua publicació.

7. L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció ‘Imagina’ del catàleg d’Onada Edicions.

Jurat

8. El president del jurat ho serà l’alcalde o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari i la il·lustració infantil. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo.

Membres del jurat

Verònica Cantó

És llicenciada en Filosofia i Lletres i autora de diversos llibres destinats a l’ensenyament no universitari i de llibres sobre l’aprenentatge del valencià. És membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Ignasi Blanch

Il•lustrador, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. És el coordinador de l’especialitat d’il•lustració a l’Escola de la Dona-Espai Francesca Bonnemaison de la Diputació de Barcelona. El 2005, va ser guardonat amb el Premi Junceda d’Honor 2005. Recentment, ha estat seleccionat per participar en el projecte internacional East Side Galley sobre el Mur de Berlín.

Rocio Bonilla

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Ha guanyat el Premi del Ministeri de Cultura i Educació al llibre millor editat el 2015 i és autora dels llibres ¿De qué color es un beso? (Ed. Algar) i De quin color és un petó? (Ed. Animallibres), pel qual va rebre el Premi Llança de Sant Jordi.