II Premi de llibre Gastronòmic

Informació

Tindrà finalitat d’incentivar i promocionar la lectura, la innovació i la preservació del patrimoni culinari i gastronòmic com a element històric i social a través d’edicions adreçades al públic general.

Es consideraran obres gastronòmiques, als efectes de les presents bases, aquells llibres que s’ubiquen en els més diversos gèneres de ficció i no-ficció, amb la gastronomia com a referent: receptaris, guies culinàries, novel·les, llibres il·lustrats, assajos, etc. Podran optar al Premi de Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres de temàtica lliure dins dels gèneres enumerats, escrites en valencià.

Se seleccionaran exclusivament les obres de temàtica gastronòmica, i se’n valorarà l’originalitat de la proposta, l’interès dels continguts, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra.

L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció del catàleg d’Onada Edicions vinculada al gènere corresponent del llibre.

Dotació econòmica:  s’estableix un premi únic de 5.000 €. 

Bases generals

1. L’obra premiada serà publicada durant els 12 mesos posteriors a l’anunci del veredicte, i per a tal efecte es firmaran els respectius contractes d’edició. Els guanyadors autoritzen a l’Ajuntament els drets de reproducció, divulgació pública i edició del llibre, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a, per un període de 10 anys.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

2. L’autor o els autors premiats es comprometen a lliurar l’obra finalitzada dins del mes posterior a l’anunci del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

3. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

Presentació i identificació dels treballs

4. Les obres que opten als premis es trametran al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 – 12580 Benicarló. Tel +34 964 47 00 50). L’enviament es farà amb un SOBRE A que contindrà el treball en suport informàtic dins d’una memòria USB. En l’anvers del sobre
s’especificarà el nom del premi al qual s’opta, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Com a remitent hi constarà el pseudònim i l’adreça de l’autor. El SOBRE B es presentarà tancat dins del sobre A. En l’anvers del sobre s’especificarà el títol de l’obra, el pseudònim
utilitzat i un número de telèfon de contacte; i, a l’interior, hi constarà el document amb les dades personals dels participants, noms i cognoms, l’adreça postal, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica, així com una fotocòpia
del DNI o passaport i una breu nota bibliogràfica.

5. El termini de presentació d’originals s’obri amb la publicació d’aquestes bases i finalitza el 15 de juny de 2017. No s’admetran obres amb registre d’entrada posterior a aquesta data. La decisió del jurat es farà pública en el mes de juliol de 2017. Durant el temps que dure la convocatòria, els participants no podran retirar el projecte.

6. El lliurament dels premis i la presentació de les obres guanyadores tindrà lloc durant l’última setmana de setembre i primera setmana d’octubre de 2017.

7. En el cas d’haver-hi una incidència tècnica amb el suport informàtic, l’autor disposarà de 5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comptats a partir de la comunicació per part de l’Ajuntament de Benicarló i seguint els canals que s’indicaran a tal efecte.

8. Els originals no seleccionats es retornaran als autors que ho sol·liciten després del veredicte del jurat a l’adreça postal que figure en el sobre tancat, i a ports deguts. Transcorregut un mes des de la decisió del jurat, els originals no reclamats es destruiran.

9. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Bases específiques

Definició i objecte del concurs

1. El II Premi de Llibre Gastronòmic vol situar la ciutat de Benicarló com a capital cultural del territori. Així, entenem el fet gastronòmic com un motor de desenvolupament imprescindible. És per això que neix amb vocació d’excel·lència i, per tant, de projecció nacional, estatal i internacional. A més a més, cal sumar el valor afegit que aporta aquesta modalitat: el potencial gastronòmic del territori, que vol dir potencial turístic i, per tant, econòmic. Es consideraran obres gastronòmiques, als efectes de les presents bases, aquells llibres que s’ubiquen en els més diversos gèneres de ficció i no-ficció, amb la gastronomia com a referent: receptaris, guies culinàries, novel·les, llibres il·lustrats, assajos, etc.

Requisits dels participants

2. Podran optar al Premi de Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres de temàtica lliure dins dels gèneres enumerats, escrites en valencià.

Criteris objectius per a l’atorgament dels premis

3.

L’extensió no ha de ser inferior a 110.000 caràcters (amb espais inclosos) ni superior a 250.000 caràcters (amb espais inclosos). Se seleccionaran exclusivament les obres de temàtica gastronòmica, i se’n valorarà l’originalitat de la proposta, l’interès dels continguts, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra i les il·lustracions i, sobre tot els que es fonamenten en els següents principis i valors que haurien de regir la gastronomia d’un territori:

-Compromís amb l’agricultura. Reconeixement de la feina del llaurador i de totes les persones que “produeixen” allò que ens alimenta.

– Preservació del paisatge. Entès el paisatge com la terra que proveeix els ingredients de la cuina i que amb la seva singularitat ens imprimeix caràcter a cada poble, regió o territori.

-Respecte pel medi ambient. Amb una cuina cada cop més sostenible i conscient amb el seu impacte mediambiental.

-Promoció de l’alimentació saludable. Una alimentació basada en els productes mediterranis, amb les quantitats apropiades de cada aliment i de manera equilibrada.

-La recerca del sabor. L’habilitat de conjugar els punts anteriors sense renunciar a la recerca del plaer.

4. Cada autor o autors hauran de ser propietaris dels drets del text i les imatges per evitar reclamacions de tercers.

5. Els participants hauran de presentar un o més projectes amb les següents característiques:

  • L’obra acabada. Aquesta informació s’aportarà en suport PDF.

Premi

6. S’estableix un premi únic de 5.000 €, en concepte dels drets d’autor, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen. Aquest import es farà efectiu quan l’autor o els autors presenten l’obra acabada per a la seua publicació. L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció del catàleg d’Onada Edicions vinculada al gènere corresponent del llibre.

Jurat

7. El president del jurat ho serà l’alcalde o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari i la gastronomia. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex
aequo.

Membres del jurat

Josep Sucarrats

És llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra. Des de 2006, dirigeix la revista gastronòmica Cuina.

Antoni Ferrando

És filòleg i doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de València, on és catedràtic de Lingüística Valenciana. També és membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Raul Resino

Cuiner. Guanyador del Cuiner de l’Any a Espanya 2016. El seu restaurant de Benicarló compta amb una Estrella Michelin.