V Premi internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat

Informació

Tindrà la finalitat d’incentivar i promocionar la lectura. Es consideraran àlbums il·lustrats aquells llibres en els quals la història es conte a través de les imatges i dels textos, de manera que tots dos es complementen de forma coherent i harmònica i dirigides a públic infantil. Podran optar al Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres il·lustrades de temàtica lliure, escrites en valencià, castellà o anglès i dirigides a un públic infantil.

L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció ‘Imagina’ del catàleg d’Onada Edicions.

Dotació econòmica:  s’estableix un premi únic de 5.000 €. 

Bases generals

1. L’obra premiada serà publicada durant els 2 mesos posteriors a l’anunci del veredicte, i per a tal efecte es firmaran els respectius contractes d’edició. Els guanyadors autoritzen a l’Ajuntament els drets de reproducció, divulgació pública i edició del llibre, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a, per un període de 10 anys.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

2. L’autor o els autors premiats es comprometen a lliurar l’obra finalitzada dins del mes posterior a l’anunci del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

3. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

Presentació i identificació dels treballs

4. Les obres que opten als premis es trametran al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 – 12580 Benicarló. Tel +34 964 47 00 50). L’enviament es farà amb un SOBRE A que contindrà el treball en suport informàtic dins d’una memòria USB. En l’anvers del sobre s’especificarà el nom del premi al qual s’opta, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Com a remitent hi constarà el pseudònim i l’adreça de l’autor. El SOBRE B es presentarà tancat dins del sobre A. En l’anvers del sobre s’especificarà el títol de l’obra, el pseudònim utilitzat i un número de telèfon de contacte; i, a l’interior, hi constarà el document amb les dades personals dels participants, noms i cognoms, l’adreça postal, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica, així com una fotocòpia del DNI o passaport i una breu nota bibliogràfica.

5. El termini de presentació d’originals s’obri amb la publicació d’aquestes bases i finalitza l’1 de setembre de 2018. No s’admetran obres amb registre d’entrada posterior a aquesta data. La decisió del jurat es farà pública en el mes setembre de 2018. Durant el temps que dure la convocatòria, els participants no podran retirar el projecte.

6. El lliurament dels premis i la presentació de les obres guanyadores tindrà lloc al mes de novembre de 2018.

7. En el cas d’haver-hi una incidència tècnica amb el suport informàtic, l’autor disposarà de 5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comptats a partir de la comunicació per part de l’Ajuntament de Benicarló i seguint els canals que s’indicaran a tal efecte.

8. Els originals no seleccionats es retornaran als autors que ho sol·liciten després del veredicte del jurat a l’adreça postal que figure en el sobre tancat, i a ports deguts. Transcorregut un mes des de la decisió del jurat, els originals no reclamats es destruiran.

9. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Nota. Per a informació tècnica contacteu amb Onada Edicions:
onada@onadaedicions.com
tel. (+34) 964 47 46 41.

Bases específiques

Definició i objecte del concurs

1. El IV Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló vol situar la ciutat de Benicarló com a capital cultural del territori. Així, entenem el fet cultural com un motor de desenvolupament imprescindible. És per això que el Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat neix amb vocació d’excel·lència i, per tant, de projecció nacional, estatal i internacional. A més a més, cal sumar el valor afegit que aporta aquesta modalitat, com ara potenciar el gust dels primers lectors. Es consideraran àlbums il·lustrats, als efectes de les presents bases, aquells llibres en els quals la història es conte a través de les imatges i dels textos, de manera que tots dos es complementen de forma coherent i harmònica i dirigides al públic infantil. La il·lustració ha de tenir un pes específic igual o superior al del text.

Requisits dels participants

2. Podran optar al Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres il·lustrades de temàtica lliure, escrites en valencià, castellà o anglès i dirigides a un públic infantil.

Criteris objectius per a l’atorgament dels premis

3. El premi es concedirà al millor projecte editorial d’àlbum il·lustrat presentat. L’obra no ha d’estar necessàriament finalitzada i haurà de ser proporcional al format 210 mm x 210 mm tancat. L’extensió no ha de ser superior a les 32 pàgines interiors (sense comptar guardes ni cobertes). Les il·lustracions podran ser a doble pàgina (un màxim de 16 il·lustracions). El jurat tindrà present per a la concessió del premi tant l’apartat literari com la qualitat artística de les il·lustracions i l’originalitat i l’adequació del conjunt del projecte.

4. Cada autor o autors hauran de ser propietaris dels drets del text i les imatges per evitar reclamacions de tercers.

5. Els participants hauran de presentar un o més projectes amb les següents característiques:

  • Un document descrivint en què consisteix el projecte i, si escau, les especificitats tècniques per a l’edició final de l’obra.
  • Una maqueta completa del projecte d’àlbum, que inclourà text i il·lustració.
  • Un mínim de 3 exemples d’il·lustracions completament acabades, on es mostren escenes clau del llibre.
  • Una proposta de guardes.
  • La part literària no haurà de superar els 3.000 caràcters (amb espais inclosos).

Premi

6. S’estableix un premi únic de 5.000 €, en concepte dels drets d’autor, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen. Aquest import es farà efectiu quan l’autor o els autors presenten l’obra acabada per a la seua publicació.

7. L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció ‘Imagina’ del catàleg d’Onada Edicions.

Jurat

8. El president del jurat ho serà l’alcalde o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari i la il·lustració infantil. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo.

Membres del jurat

Juan Hernaz

(Gijón, 1975) Il·lustrador i dissenyador gràfic, col·labora amb clients nacionals i internacionals creant imatges per a l’àmbit editorial, publicitari i teatral (escenografia). La seua tasca, caracteritzada per l’aplicació reflexiva, metaliterària i transversal de la il·lustració en diferents disciplines, ha estat reconeguda amb diversos premis dins i fora del país, dels quals destaquen els vuit premis en el Certamen d’Art Jove de Castella i Lleó, tres Premis Oh! de les Arts Escèniques o el prestigiós Golden Stevie Award (IBA 2014, EUA) a la millor memòria anual corporativa europea, entre d’altres. És director de l’aula d’extensió sobre il·lustració de la Universidad de Oviedo. Ha guanyat el III Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló amb La maleta de l’avi, i el IV Premi Ciutat de Benicarló amb Encara que menut, sóc important, ambdues amb l’escriptora Fátima Fernández.

Cristina Muñoz

Es va llicenciar en Belles Arts a la UPV i va cursar estudis de doctorat en el departament de Comunicació Audiovisual de la UPV. Amb anterioritat es va graduar en Arts Aplicades a l’Escola d’Art i Disseny Superior d’Alcoi on la passió per viatjar la portà a realitzar dues estades formatives a França, una d’elles a L’École Presquile de Lió i la segona a L’Ecole Creapòle de Paris. Està en la docència des de 2004 fins a la data ininterrompudament. És cap del departament del Centre Oficial d’Estudis Superiors Barreira Arte y Diseño.
En el camp professional del disseny i la il·lustració està activa des de l’any 2000 sent la màxima responsable del seu propi estudi després d’haver estat la directora d’Art a: PUNTOOS col·laborant amb agències com Sra Rushmore, Ramón Esteve Arquitectes, Generalitat Valenciana… entre d’altres. En l’actualitat estant representada per l’agència Traffic Creative Management a NYC realitza treballs d’il·lustració per a diferents empreses dels EUA des de 2007 fins a l’actualitat.

verònica Cantó

Membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.  És llicenciada en Filosofia i Lletres i autora de diversos llibres destinats a l’ensenyament no universitari i de llibres sobre l’aprenentatge del valencià. És membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.