VII Premi internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat

Convocatòria

L’Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb l’Editorial Onada Edicions, amb la finalitat d’incentivar i promocionar la lectura a través dels àlbums il·lustrats destinats al públic infantil, convoca el VII Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló.

Dotació econòmica:  s’estableix un premi únic de 5.000 €. 

Bases generals

Decisió del Jurat

1. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo. La decisió del jurat es farà pública al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Benicarló i en la pàgina web https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/cul/pcul-premisliteraris.php3 El resultat del premi es justificarà documentalment mitjançant l’acta del resultat, que es firmarà pels integrants del Jurat. Vista l’acta amb el veredicte del jurat, la regidoria delegada de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural tindrà la facultat de resoldre la concessió o atorgament del premi mitjançant decret. El resultat del premi es remetrà a la Base de Dades nacional de Subvencions.

2. L’obra premiada serà publicada durant l’any 2020, i per a tal efecte es firmaran els respectius contractes d’edició. Els guanyadors autoritzen a l’Ajuntament els drets de reproducció, divulgació pública i edició del llibre, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a, per un període de 10 anys.

3. Els jurats estaran integrats de manera paritària pel que fa al gènere en el seu conjunt.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

4. L’autor o els autors premiats es comprometen a lliurar l’obra finalitzada dins del mes posterior a l’anunci del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

5. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

Presentació i identificació dels treballs

6. Les obres que opten als premis es trametran al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 – 12580 Benicarló. Tel +34 964 47 00 50). L’enviament es farà amb un SOBRE A que contindrà el treball en suport informàtic dins d’una memòria USB. En l’anvers del sobre s’especificarà el nom del premi al qual s’opta, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Com a remitent hi constarà el pseudònim i l’adreça de l’autor. El SOBRE B es presentarà tancat dins del sobre A. En l’anvers del sobre s’especificarà el títol de l’obra, el pseudònim utilitzat i un número de telèfon de contacte; i, a l’interior, hi constarà el document amb les dades personals dels participants, noms i cognoms, l’adreça postal, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica, així com una fotocòpia del DNI o passaport i una breu nota bibliogràfica.

7. El termini de presentació d’originals s’obri amb la publicació d’aquestes bases i finalitza el 14 de juliol de 2020. No s’admetran obres amb registre d’entrada posterior a aquesta data. La decisió del jurat es farà pública en 19 d’octubre de 2020. Durant el temps que dure la convocatòria, els participants no podran retirar el projecte.

8. El lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 24 d’octubre de 2020.

9. En el cas d’haver-hi una incidència tècnica amb el suport informàtic, l’autor disposarà de 5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comptats a partir de la comunicació per part de l’Ajuntament de Benicarló i seguint els canals que s’indicaran a tal efecte.

10. Els originals no seleccionats es retornaran als autors que ho sol·liciten després del veredicte del jurat a l’adreça postal que figure en el sobre tancat, i a ports deguts. Transcorregut un mes des de la decisió del jurat, els originals no reclamats es destruiran.

11. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Nota. Per a informació tècnica contacteu amb Onada Edicions:

onada@onadaedicions.com

tel. (+34) 964 47 46 41.

Bases específiques

Regulació

1. Les presents bases es regularan per l’establert a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Benicarló.

Definició i objecte del concurs

2. El VII Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló vol situar la ciutat de Benicarló com a capital cultural del territori. Així, entenem el fet cultural com un motor de desenvolupament imprescindible. És per això que el Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat neix amb vocació d’excel·lència i, per tant, de projecció nacional, estatal i internacional. A més a més, cal sumar el valor afegit que aporta aquesta modalitat, com ara potenciar el gust dels primers lectors. Es consideraran àlbums il·lustrats, als efectes de les presents bases, aquells llibres en els quals la història es conte a través de les imatges i dels textos, de manera que tots dos es complementen de forma coherent i harmònica i dirigides al públic infantil. La il·lustració ha de tenir un pes específic igual o superior al del text.

Requisits dels participants

3. Podran optar al Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres il·lustrades de temàtica lliure, escrites en valencià, castellà o anglès i dirigides a un públic infantil.

Criteris objectius per a l’atorgament dels premis

4. El premi es concedirà al millor projecte editorial d’àlbum il·lustrat presentat. L’obra no ha d’estar necessàriament finalitzada i haurà de ser proporcional al format 210 mm x 210 mm tancat. L’extensió no ha de ser superior a les 32 pàgines interiors (sense comptar guardes ni cobertes). Les il·lustracions podran ser a doble pàgina (un màxim de 16 il·lustracions). El jurat tindrà present per a la concessió del premi tant l’apartat literari com la qualitat artística de les il·lustracions i l’originalitat i l’adequació del conjunt del projecte.

5. Cada autor o autors hauran de ser propietaris dels drets del text i les imatges per evitar reclamacions de tercers.

6. Els participants hauran de presentar un o més projectes amb les següents característiques:

• Un document descrivint en què consisteix el projecte i, si escau, les especificitats tècniques per a l’edició final de l’obra.

• Una maqueta completa del projecte d’àlbum, que inclourà text i il·lustració.

• Un mínim de 3 exemples d’il·lustracions completament acabades, on es mostren escenes clau del llibre.

• Una proposta de guardes.

• La part literària no haurà de superar els 3.000 caràcters (amb espais inclosos).

Premi

7. S’estableix un premi únic de 5.000 €, en concepte dels drets d’autor, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen, consignats a l’aplicació 06 33480 48000 22020001067 del Pressupost del 2020 de l’Ajuntament de Benicarló. La concessió del premi s’efectuarà en règim de concurrència competitiva. Aquest import es farà efectiu quan l’autor o els autors presenten l’obra acabada per a la seua publicació.

Jurat

8. El president del jurat ho serà l’alcalde o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari i la il·lustració infantil. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo.

Nota. Per a informació tècnica contacteu amb Onada Edicions:

onada@onadaedicions.com

tel. (+34) 964 47 46 41.

Membres del jurat

Oblit Baseiria

(Barcelona, 1963) duu tota la seua vida dedicada al món del llibre. Ha estat editoria i llibretera especialitzada en àlbums infantils il·lustrats. És la propietària de la dinàmica Casa Anita, llibreria infantil de referència a Barcelona.

Verònica Cantó

(Cocentaina, 1964). Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció de Filologia Catalana per la Universitat d’Alacant. Ha estat professora de valencià i autora de diversos llibres destinats a l’ensenyament i l’aprenentatge del valencià, com Ortografia Valenciana; Els nostres verbs; Els pronoms febles; Diftongs, accentuació i dièresi; Valencià pas a pas o Gramàtica valenciana. Ha estat presidenta de l’Associació d’Editors del País Valencià. Des de l’any 2001 és membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Paula Pérez de Lanuza (Paulapé)

És il·lustradora, llicenciada en Belles Arts i especialitzada en stop-motion al Màster d’Animació. S’ha format en diversos països. Ha publicat il·lustracions en diversos llibres i revistes, entre les quals hi ha “Arròs negre”, guanyador del premi al millor fanzine de la “32 edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona”, l’antologia còmica Enjambre amb la història ” Cándida “(Norma, 2014) i La vida que creix (Andana, 2015). Ha exposat a ciutats com València, Barcelona, Madrid i Buenos Aires.