VIII Premi internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat

Convocatòria

L’Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb l’Editorial Onada Edicions, amb la finalitat d’incentivar i promocionar la lectura a través dels àlbums il·lustrats destinats al públic infantil, convoca el VII Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló.

Dotació econòmica:  s’estableix un premi únic de 5.000 €. 

Bases generals

Decisió del Jurat

1. La decisió del jurat és inapel·lable i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo. La decisió del jurat es farà pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Benicarló i en la pàgina web https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/cul/pcul-premisliteraris.php3 El resultat del premi es justificarà documentalment mitjançant l’acta del resultat, que estarà firmada per les persones integrants del jurat. Vista l’acta amb el veredicte del jurat, la Regidoria delegada de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural tindrà la facultat de resoldre la concessió o atorgament del premi mitjançant decret. El resultat del premi es remetrà a la Base de Dades nacional de Subvencions.

2. L’obra premiada serà publicada durant els 2 mesos posteriors a l’anunci del veredicte i per a aquest efecte es firmaran els respectius contractes d’edició. Les persones guanyadores autoritzen a l’Ajuntament a utilitzar els drets de reproducció, divulgació pública i edició del llibre, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a, per un període de 10 anys.

3. Els jurats estaran integrats de manera paritària pel que fa al gènere en el seu conjunt.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

4. L’autor/a o els autors/es premiats es comprometen a lliurar l’obra finalitzada dins del mes posterior a l’anunci del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

5. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

Presentació i identificació dels treballs

6. Les obres que opten als premis d’aquestes modalitats s’han de presentar únicament en format electrònic. L’Ajuntament de Benicarló habilitarà una plataforma per a la presentació telemàtica de les obres. La persona interessada enviarà una sol·licitud d’inscripció als Premis al correu:

premisliteraris@benicarlo.org

En la sol·licitud s’indicaran les dades de l’autor/a (nom i cognoms, correu electrònic i el nombre d’obres que presentarà a cadascuna de les modalitats) i les de l’obra a presentar (títol de l’obra i la modalitat del premi). Les persones responsables de l’Ajuntament preservaran la identitat dels autors i les autores, que només serà desvelada al jurat després del veredicte. Una vegada validada la sol·licitud, es facilitaran per correu electrònic les instruccions d’ús de la plataforma i les corresponents credencials d’accés per presentar cadascuna de les obres inscrites. L’Ajuntament serà l’únic coneixedor de l’autoria de les obres. En el moment de presentar l’obra s’indicarà el títol de l’obra, però no hi podrà figurar cap referència a l’autoria. L’autor s’haurà d’assegurar que les seues dades identificatives no figuren tampoc en les metadades de l’arxiu (p.e. a l’apartat de «Propietats» del fitxer). Només s’admetrà la presentació d’una obra per credencial. Si es produeix cap incidència en el lliurament, es comunicarà a suport.premisliteraris@benicarlo.org i s’aportarà la major quantitat d’informació possible sobre la incidència.

7. El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció s’obri amb la publicació d’aquestes bases i finalitza el 31 d’agost de 2021. No s’admetran inscripcions amb una data posterior a la indicada. La decisió del jurat es farà pública el 22 de novembre de 2021. Durant el temps que dure la convocatòria, les persones participants no poden retirar el projecte.

8. El lliurament dels premis tindrà lloc el 27 de novembre de 2021.

9. En el cas que l’Ajuntament constatara alguna incidència tècnica en el lliurament telemàtic d’alguna obra, es comunicarà a través del correu electrònic a l’autor/a el qual disposarà de 5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comptadors a partir de l’enviament de la comunicació per part de l’Ajuntament de Benicarló.

10. Transcorregut un mes des de la decisió del jurat, els originals no premiats es destruiran.

11. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Nota. Per a informació tècnica, una vegada presentada l’obra, contacteu amb Onada Edicions:

onada@onadaedicions.com

tel. (+34) 964 47 46 41.

Bases específiques

Regulació

1. Les presents bases es regularan per l’establert a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Benicarló.

Definició i objecte del concurs

2. El VIII Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló vol situar la ciutat de Benicarló com a capital cultural del territori. Així doncs, entenem el fet cultural com un motor de desenvolupament imprescindible. És per això que el Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat naix amb vocació d’excel·lència i, per tant, de projecció nacional, estatal i internacional. A més, cal sumar el valor afegit que aporta aquesta modalitat, com ara potenciar el gust dels primers lectors. Es consideraran àlbums il·lustrats, als efectes de les presents bases, aquells llibres en els quals la història es conte a través de les imatges i dels textos, de manera que tots dos es complementen deforma coherent i harmònica i dirigides al públic infantil. La il·lustració ha de tenir un pes específic igual o superior al del text.

Requisits dels participants

3. Poden optar al Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló autors/es de qualsevol nacionalitat amb obres il·lustrades de temàtica lliure, escrites en valencià, castellà o anglès i dirigides a un públic infantil.

Criteris objectius per a l’atorgament dels premis

4. El premi es concedirà al millor projecte editorial d’àlbum il·lustrat presentat. L’obra no ha d’estar necessàriament finalitzada i ha de ser proporcional al format 210 mm x 210 mm tancat. L’extensió no ha de ser superior a les 32 pàgines interiors (sense comptar guardes ni cobertes). Les il·lustracions poden ser a doble pàgina (un màxim de 16 il·lustracions). El jurat tindrà present per a la concessió del premi tant l’apartat literari com la qualitat artística de les il·lustracions i l’originalitat i l’adequació del conjunt del projecte.

5. Cada autor/a o autors/es han de ser propietaris dels drets del text i les imatges per evitar reclamacions de terceres persones.

6. Les persones participants han de presentar un projecte amb la següent característica (en el mateix document pdf i no podrà excedir dels 200 MB.):

• Un document descrivint en què consisteix el projecte i, si escau, les especificitats tècniques per a l’edició final de l’obra.

• Una maqueta completa del projecte d’àlbum, que ha d’incloure text i il·lustració.

• Un mínim de 3 exemples d’il·lustracions completament acabades, on es mostren escenes clau del llibre.

• Una proposta de guardes.

• La part literària no haurà de superar els 3.000 caràcters (amb espais inclosos).

Premi

7. S’estableix un premi únic de 5.000 €, en concepte dels drets d’autor, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen, consignats a l’aplicació 06 33480 48000 22020001067 del Pressupost del 2021 de l’Ajuntament de Benicarló. La concessió del premi s’efectuarà en règim de concurrència competitiva. Aquest import es farà efectiu quan l’autor/a o els autors/es presenten l’obra acabada per a la seua publicació.

Jurat

8. El president del jurat ho serà l’alcaldessa o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari i la il·lustració infantil. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo.

Nota. Per a informació tècnica contacteu amb Onada Edicions:

onada@onadaedicions.com

tel. (+34) 964 47 46 41.

Membres del jurat

Membre del jurat

Pròximament.

Membre del jurat

Pròximament.

Membre del jurat

Pròximament.