V Premi de Llibre de Cuina, Salut i Sostenibilitat

Convocatòria

L’Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb l’Editorial Onada Edicions, amb la finalitat d’incentivar i promocionar la lectura, la innovació i la preservació del patrimoni culinari i gastronòmic com a element històric i social a través d’edicions adreçades al públic general, convoca el V Premi de Llibre de cuina, salut i sostenibilitat.

Dotació econòmica:  s’estableix un premi únic de 5.000 €. 

Bases generals

Decisió del Jurat

1. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo. La decisió del jurat es farà pública al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Benicarló i en la pàgina web https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/cul/pcul-premisliteraris.php3 El resultat del premi es justificarà documentalment mitjançant l’acta del resultat, que es firmarà pels integrants del Jurat. Vista l’acta amb el veredicte del jurat, la regidoria delegada de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural tindrà la facultat de resoldre la concessió o atorgament del premi mitjançant decret. El resultat del premi es remetrà a la Base de Dades nacional de Subvencions.

2. L’obra premiada serà publicada durant l’any 2020, i per a tal efecte es firmaran els respectius contractes d’edició. Els guanyadors autoritzen a l’Ajuntament els drets de reproducció, divulgació pública i edició del llibre, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a, per un període de 10 anys.

3. Els jurats estaran integrats de manera paritària pel que fa al gènere en el seu conjunt.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

4. L’autor o els autors premiats es comprometen a lliurar l’obra finalitzada dins del mes posterior a l’anunci del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

5. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

Presentació i identificació dels treballs

6. Les obres que opten als premis es trametran al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 – 12580 Benicarló. Tel +34 964 47 00 50). L’enviament es farà amb un SOBRE A que contindrà el treball en suport informàtic dins d’una memòria USB. En l’anvers del sobre s’especificarà el nom del premi al qual s’opta, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Com a remitent hi constarà el pseudònim i l’adreça de l’autor. El SOBRE B es presentarà tancat dins del sobre A. En l’anvers del sobre s’especificarà el títol de l’obra, el pseudònim utilitzat i un número de telèfon de contacte; i, a l’interior, hi constarà el document amb les dades personals dels participants, noms i cognoms, l’adreça postal, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica, així com una fotocòpia del DNI o passaport i una breu nota bibliogràfica.

7. El termini de presentació d’originals s’obri amb la publicació d’aquestes bases i finalitza el 14 de juliol de 2020. No s’admetran obres amb registre d’entrada posterior a aquesta data. La decisió del jurat es farà pública en 19 d’octubre de 2020. Durant el temps que dure la convocatòria, els participants no podran retirar el projecte.

8. El lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 24 d’octubre de 2020.

9. En el cas d’haver-hi una incidència tècnica amb el suport informàtic, l’autor disposarà de 5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comptats a partir de la comunicació per part de l’Ajuntament de Benicarló i seguint els canals que s’indicaran a tal efecte.

10. Els originals no seleccionats es retornaran als autors que ho sol·liciten després del veredicte del jurat a l’adreça postal que figure en el sobre tancat, i a ports deguts. Transcorregut un mes des de la decisió del jurat, els originals no reclamats es destruiran.

11. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Nota. Per a informació tècnica contacteu amb Onada Edicions:

onada@onadaedicions.com

tel. (+34) 964 47 46 41.

Bases específiques

Regulació

1. Les presents bases es regularan per l’establert a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Benicarló, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, número 154 de data desembre de 2017

Definició i objecte del concurs

2. Podran optar al Premi de Llibre de cuina, salut i sostenibilitat Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres de temàtica lliure dins dels gèneres enumerats, escrites en valencià i castellà.

Requisits dels participants

3. L’extensió no ha de ser inferior a 110.000 caràcters (amb espais inclosos) ni superior a 250.000 caràcters (amb espais inclosos). Se seleccionaran exclusivament les obres de temàtica gastronòmica vinculades a la salut i a la sostenibilitat, i se’n valorarà l’originalitat de la proposta, l’interès dels continguts, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra i les il·lustracions, si fora el cas i, sobre tot els que es fonamenten en els següents principis i valors que haurien de regir la gastronomia d’un territori:

• Compromís amb l’agricultura. Reconeixement de la feina del llaurador i de totes les persones que “produeixen” allò que ens alimenta.

• Preservació del paisatge. Entès el paisatge com la terra que proveeix els ingredients de la cuina i que amb la seva singularitat ens imprimeix caràcter a cada poble, regió o territori.

• Respecte pel medi ambient. Amb una cuina cada cop més sostenible i conscient amb el seu impacte mediambiental.

• Promoció de l’alimentació saludable. Una alimentació basada en els productes mediterranis, amb les quantitats apropiades de cada aliment i de manera equilibrada.

• La recerca del sabor. L’habilitat de conjugar els punts anteriors sense renunciar a la recerca del plaer.

Criteris objectius per a l’atorgament dels premis

4. Cada autor o autors hauran de ser propietaris dels drets del text i les imatges per evitar reclamacions de tercers.

5. Els participants hauran de presentar l’obra acabada. Aquesta informació s’aportarà en suport PDF.

Premi

6. S’estableix un premi únic de 5.000 €, en concepte dels drets d’autor, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen, consignats a l’aplicació 06 33480 48000 22020001065 del Pressupost del 2020 de l’Ajuntament de Benicarló. La concessió del premi s’efectuarà en règim de concurrència competitiva. Aquest import es farà efectiu quan l’autor o els autors presenten l’obra acabada per a la seua publicació.

Jurat

7. El president del jurat ho serà l’alcalde o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari i la gastronomia. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo.

Nota. Per a informació tècnica contacteu amb Onada Edicions:

onada@onadaedicions.com

tel. (+34) 964 47 46 41.

Membres del jurat

Pròximament

Membre del jurat del V Premi de Llibre de Cuina, salut i sostenibilitat

Pròximament

Membre del jurat del V Premi de Llibre de Cuina, salut i sostenibilitat

Pròximament

Membre del jurat del V Premi de Llibre de Cuina, salut i sostenibilitat