VIII Premi de Llibre de Cuina, Salut i Sostenibilitat

Convocatòria

L’Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb l’Editorial Onada Edicions, amb la finalitat d’incentivar i promocionar la lectura, la innovació i la preservació del patrimoni culinari i gastronòmic com a element històric i social a través d’edicions adreçades al públic general, convoca el VIII Premi de Llibre de cuina, salut i sostenibilitat.

Dotació econòmica:  s’estableix un premi únic de 5.000 €. 

Bases generals

Regulació

1. Les presents bases es regulen per l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Benicarló.

Requisits de les persones participants

2. Poden optar als Premis Literaris Internacionals Ciutat de Benicarló 2023 autors/es de qualsevol nacionalitat en el idioma que s’indica en cada modalitat.

Premi

3. S’estableix un premi únic de 5.000 EUR per a cada modalitat, ascendint en total les 4 modalitats a 20.000EUR, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen, cconsignats a l’aplicació 06 33480 48000 22020001067 del Pressupost del 2023 de l’Ajuntament de Benicarló.

4. La concessió del premi s’efectuarà en règim de concurrència competitiva.

5. Aquest import es farà efectiu quan l’autor/a o els autors/es presenten l’obra acabada per a la seua publicació.

Jurat

6. Es nombrarà un jurat especialitzat per a cada modalitat per l’òrgan concedent.  Els jurats estaran integrats de manera paritària pel que fa al gènere en el seu conjunt. La presidenta de tots els jurats serà l’alcaldessa o regidor/a en qui delegue. Actuarà de secretari el gestor cultural.

Decisió del jurat

7. El premi es podrà declarar desert però la valoració no podrà ser ex aequo. La concessió es farà pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Benicarló i en la pàgina web https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/cul/pcul-premisliteraris.php3

8. El resultat del premi es justificarà documentalment mitjançant l’acta del jurat, que estarà firmada per les persones integrants del jurat.

9. Vista l’acta amb el veredicte del jurat, la Regidoria delegada de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural tindrà la facultat de resoldre la concessió o atorgament del premi mitjançant decret.

10.El resultat del premi es remetrà a la Base de Dades nacional de Subvencions.

11. L’obra premiada, que serà inèdita, serà publicada durant els 2 mesos posteriors a l’anunci del veredicte i per a aquest efecte es firmaran els respectius contractes d’edició. Les persones guanyadores autoritzen a l’Ajuntament a utilitzar els drets de reproducció, divulgació pública i edició del llibre, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a, per un període de 10 anys.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

12. L’autor/a o els autors/es premiats es comprometen a lliurar l’obra finalitzada dins del mes posterior a l’anunci del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

13. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

Presentació i identificació dels treballs

14. Les obres que opten als premis d’aquestes modalitats s’han de presentar únicament en format electrònic. L’Ajuntament de Benicarló habilitarà una plataforma per a la presentació telemàtica de les obres.

15. La persona interessada enviarà una sol·licitud d’inscripció als Premis al correu: premisliteraris@benicarlo.org.

16. En la sol·licitud s’indicaran les dades de l’autor/a (nom i cognoms, correu electrònic i el nombre d’obres que presentarà a cadascuna de les modalitats) i les de l’obra a presentar (títol de l’obra i la modalitat del premi).

17. Les persones responsables de l’Ajuntament preservaran la identitat dels autors i les autores, que només serà desvelada al jurat després del veredicte.

18. Una vegada validada la sol·licitud, es facilitaran per correu electrònic les instruccions d’ús de la plataforma i les corresponents credencials d’accés per presentar cadascuna de les obres inscrites. L’Ajuntament serà l’únic coneixedor de l’autoria de les obres.

19. En el moment de presentar l’obra s’indicarà el títol de l’obra, però no hi podrà figurar cap referència a l’autoria. L’autor s’haurà d’assegurar que les seues dades identificatives no figuren tampoc en les metadades de l’arxiu (p.e. a l’apartat de «Propietats» del fitxer).

20. Només s’admetrà la presentació d’una obra per credencial. Si se’n presenta més d’una, només es tindrà en compte la primera. Si es produeix cap incidència en el lliurament, es comunicarà a premisliteraris@benicarlo.org i s’aportarà la major quantitat d’informació possible sobre la incidència.

21. L’obra és podrà presentar en format PDF/A i no podrà excedir dels 200 MB.

22. El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció s’obri el 6 de febrer de 2023  i finalitza l’1 de juny de 2023; el termini per a presentar les obres finalitza el 9 de juny de 2023 . No s’admetran inscripcions ni obres amb una data posterior a les indicades. La decisió del jurat es farà pública el 16 d’octubre de 2023.

Durant el temps que dure la convocatòria, les persones participants no poden retirar el projecte.

23. El lliurament dels premis tindrà lloc el 21 d’octubre de 2023.

24. En el cas que l’Ajuntament constatara  alguna incidència tècnica en el lliurament telemàtic  d’alguna obra, es comunicarà a través del correu electrònic a l’autor/a el qual disposarà de 5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comptadors  a partir de l’enviament de la comunicació per part de l’Ajuntament de Benicarló.

25. Transcorregut un mes des de la decisió del  jurat, els originals no premiats es destruiran.

26. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta per l’òrgan concedent.

Nota. Per a informació editorial, contacteu amb Onada Edicions:

onada@onadaedicions.com

tel. (+34) 964 47 46 41.

Bases específiques

1. Poden optar al Premi de Llibre de cuina, salut i sostenibilitat Ciutat de Benicarló autors i autores de qualsevol nacionalitat amb obres de temàtica lliure dins dels gèneres enumerats, escrites en valencià i castellà.

2. L’extensió no ha de ser inferior a 110.000 caràcters (amb espais inclosos) ni superior a 250.000 caràcters (amb espais inclosos). Se seleccionaran exclusivament les obres de temàtica gastronòmica vinculades a la salut i a la sostenibilitat, i se’n valorarà l’originalitat de la proposta, l’interès dels continguts, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra i les il·lustracions, si fora el cas i, sobre tot els que es fonamenten en els següents principis i valors que haurien de regir la gastronomia d’un territori:

• Compromís amb l’agricultura. Reconeixement de la faena del llaurador i de totes les persones que produeixen allò que ens alimenta.

• Preservació del paisatge. Entès el paisatge com la terra que proveeix els ingredients de la cuina i que amb la seua singularitat ens imprimeix caràcter a cada poble, regió o territori.

• Respecte pel medi ambient. Amb una cuina cada cop més sostenible i conscient amb el seu impacte mediambiental.

• Promoció de l’alimentació saludable. Una alimentació basada en els productes mediterranis, amb les quantitats apropiades de cada aliment i de manera equilibrada.

• La recerca del sabor. L’habilitat de conjugar els punts anteriors sense renunciar a la recerca del plaer.

3. Cada autor/a o autors/es han de ser propietaris dels drets del text i les imatges per evitar reclamacions de terceres persones.

Membres del jurat

Membre del jurat

Pròximament.

Membre del jurat

Pròximament.

Membre del jurat

Pròximament.